آموزش گرامر زبان آلمانی(قسمت اول)

برای پرسیدن نام یک نفر می‌توانید از Sind Sie ...?در موارد محترمانه و از Bist du...? در موارد دوستانه استفاده کنید. به مثال‌های زیر توجه کنید:

آیا تو Sabine Möller هستی؟

؟Bist Du Sabine Möller

آیا تو Christian Maier هستی؟

؟Bist du Christian Maier

آیا شما خانم Kracht هستید؟

؟Sind Sie Frau Kracht

آیا شما آقای Jansen هستید؟

؟Sind Sie Herr Jansen


توجه داشته باشید که S در Sie (به عنوان ضمیر محترمانه)زبان آلمانی همیشه با حرف بزرگ نوشته می‌شود.

/ 0 نظر / 18 بازدید