آموزش گرامر زبان آلمانی (قسمت ششم)

مهمترین نکته در باره اعداد دورقمی این است که در زبان آلمانی عدد با ارزش مکانی پایین‌تر اول ذکر می‌شود و سپس با استفاده از واژه und (و) به دهگان متصل می‌شود. به مثال‌های زیر توجه کنید:

ein + und + zwanzig = einundzwanzig = 21
drei + und + fünfzig = dreiundfünfzig = 53

نکته مهم دیگر این است که برای نوشتن اعداد باید تمامی حروف را بدون فاصله در کنار هم بنویسید که این خواندن اعداد را برای شما کمی سختتر می‌کند. و حال به مثال‌های زیر توجه کنید:

einundzwanzig

21

zweiundzwanzig

22

dreiundzwanzig

23

dreißig

30

vierunddreißig

34

vierzig

40

fünfundvierzig

45

fünfzig

50

sechsundfünfzig

56

sechzig

60

siebenundsechzig

67

siebzig

70

achtundsiebzig

78

achtzig

80

neunundachtzig

89

neunzig

90

در این بخش به بیان روش‌های گفتن «آنجا» و «آنجا...هست» می‌پردازیم.

برای گفتن آنجا می‌توانید از واژهای da یا dort استفاده کنید. این تو واژه معنی تقریبا مشابهی دارند با این تفاوت که dort رسمی‌تر است و به مکان‌های دورتر اشاره می‌کند. Da معنای «اینجا» را نیز می‌دهد.

Die neue Foto-Ausstellung ist da.

.نمایشگاه جدید عکس انجاست

Sie finden das Restaurant dort.

.شما  رستوران را آنجا پیدا خواهید کرد

 

(اینجا, آنجا) هست – (اینجا, آنجا) وجود دارد

به وسیله هست یا وجود دارد می‌توان از وجود محل یا چیزی خاص خبر داد. برای این کار در زبان آلمانی از عبارت es gibt استفاده می‌کنند. نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که حتی درصورتی که مفعول مورد نظر جمع هم باشد عبارت es gibt تغییر نخواهد کرد. به مثال‌های زیر توجه کنید:

Es gibt ein Kino dort.

.آنجا یک سینما وجود دارد

Es gibt da Toiletten.

.توالت‌ها آنجا هستند

 

برای سوال کردن درباره وجود چیزی در یک محل خیلی ساده جای es و gibt را با هم عوض می‌کنیم.

Es gibt ein Telefon.

.اینجا) یک تلفن وجود دارد)

Gibt es ein Telefon?

آیا (اینجا) یک تلفن وجود دارد؟

Es gibt ein Schwimmbad.

.اینجا) یک استخر شنا وجود دارد)

Gibt es ein Schwimmbad?

آبا (اینجا) یک استخر شنا وجود دارد؟

Es gibt da Toiletten.

.توالت‌ها آنجا هستند

Gibt es da Toiletten?

آیا آنجا توالت هست؟

در این بخش به معرفی کامل ضمایر فاعلی در زبان آلمانی می‌پردازیم و سپس فعل بودن را در دو زمان حال و گذشته صرف می‌کنیم.

 

ضمایر فاعلی

ich

ish

من

wir

veer

ما

du

doo

تو (رسمی)

ihr

eer

شما

er, sie, es

air, zee, ess

او (مونث, مذکر و خنثی)

sie ,Sie

zee

آنها, تو یا شما (رسمی)

  

صرف زمان حال ساده فعل بودن

من هستم

ich bin

ish bin

ما هستیم

wir sind

veer zint

تو هستی

du bist

doo bihst

شما هستید (غیر رسمی)

ihr seid

eer zide

او (مذکر, مونث و خنثی) هست

er/sie/es ist

air/zee/ess isst

آنها هستند

sie sind

zee zint

 

صرف زمان حال گذشته فعل بودن

من بودم

ich war

ish var

ما بودیم

wir waren

veer vah-ren

تو بودی

du warst

doo varst

شما بودید (غیر رسمی)

ihr wart

eer vart

او (مذکر, مونث و خنثی) بود

er/sie/es war

air/zee/ess var

آنها بودند

sie waren

zee vah-ren

در این بخش به بیان روش ابراز نیاز و جمله «من نیاز دارم» می‌پردازیم. برای این کار در زبان آلمانی باید از فعل brauchen استفاده کنید که فعلی باقائده و به معنای نیاز داشتن است. قبلا تا حدودی درباره صرف کردن افعال باقائده صحبت کرده‌ایم.

توجه داشته بشید که فعل brauchen با اسم‌ها به کار می‌رود. به مثال‌های زیر توجه کنید.

Ich brauche ein Fahrrad.

من به یک دوچرخه نیاز دارم

Sie brauchen eine Tankstelle

شما به یک پمپ بنزین نیاز دارید

Du brauchst Benzin.

تو به بنزین نیاز داری

 

برای نشان دادن الزام یا نیاز در انجام کاری باید از فعل müssen استفاده کنید. این فعل یک فعل مودال زبان آلمانی است و در ضمن بی قائده نیز محسوب می‌شود. بعدها درباره طریق استفاده از این فعل صحبت خواهیم کرد.

با وجودی که فعل brauchen تنها با اسم‌ها استفاده می‌شود اما می‌توانید از آن برای نشان دادن عدم نیاز به انجام کاری نیز استفاده کنید. برای این کار باید از nicht پس از فعل استفاده کرده وسپس حرف اضافه zu را پس از آن قرار دهید. به مثال‌های زیر توجه کنید:

Ich brauche nicht zu tanken.

من نیازی به سوخت‌گیری ندارم

Sie brauchen nicht zu arbeiten.

من نیازی به کار کردن ندارم

/ 0 نظر / 21 بازدید