آموزش تلفظ زبان آلمانی (بخش اول)

این بخش به شما کمک خواهد کرد تا حروف فونتیک را راحت‌تر بخوانید و آنها را متوجه شوید.

این بخش را با حروف صدادار آغاز می‌کنیم

حرف A

حرف a در زبان آلمانی به دو صورت تلفظ می‌شود.

1) a کوتاه: در این حالت حرف a به صورت یک آی کوتاه تلفظ می‌شود. به مثال‌های زیر توجه کنید:

Matsch

lachen

Rand

Stadt

Mann

mat∫

lax

rant

∫tat

man

 

همانطوری که دیدید در حروف فونتیک آی کوتاه به صورت a نمایش داده می‌شود.

2) a بلند: در این حالت حرف a یا ترکیب آن با یک حرف دیگر به صورت آی بلند تلفظ می‌شود. در صورتی که a به صورت aa و یا ah در کلمه باشد به طور حتم به صورت آی بلند تلفظ می‌شود.

lahm

Mahl

Staat

haben

Wagen

la:m

ma:l

∫ta:t

ha:b

va:g

 

همانطوری که دیدید در حروف فونتیک آی بلند به صورت a: نمایش داده می‌شود.

حرف E

حرف E در زبان آلمانی به سه صورت تلفظ می‌شود.

1) e کوتاه: در این حالت حرف e به صورت «اِی» اما به طور کوتاهی تلفظ می‌شود.

nett

Fleck

Dreck

Bett

nεt

flεk

drεk

bεt

 

همانطوری که دیدید ایی کوتاه در حروف فونتیک به صورت ε نمایش داده می‌شود.

 

2) e بدون تاکید: در این حالت حرف e به صورت اِ اما بدون تاکید زیاد و شل تلفظ می‌شود.

Hose

Dame

kommen

alle

Bitte

ho:zə

da:mə

kɔmən

alə

bɪ

 

همانطوری که دیدید ایی بدون تاکید در حروف فونتیک به صورت ə نمایش داده می‌شود.

 

3) e بلند: در این حالت حرف e در کلمه به صورت اِ  بلند تلفظ می‌شود. این اِ ممکن است در ابتدا کمی به صورت ایی و در انتها به صورت اِ باشد.زبان آلمانی در صورتی که حرف e در یک کلمه به صورت ee یا eh وجود داشته باشد مطمئنا به صورت e باند تلفظ می‌شود.

mehr

Mehl

Beet

Meer

:me

me:l

be:t

:me

 

همانطور که می‌بینید در حروف فونتیک e بلند به صورت e: نمایش داده می‌شود.

/ 0 نظر / 20 بازدید