اسامی روزها , ماه‌ها و فصل‌ها در زبان آلمانی

دوشنبه

Montag

'mo:nta:k

سه شنبه

Dienstag

'di:nsta:k

چهارشنبه

Mittwoch

'mɪtvɔx

پنج شنبه

Donnerstag

'dɔnsta:k

جمعه

Freitag

'fraita:k

شنبه

Samstag

'zamsta:k

یکشنبه

Sonntag

'zɔnta:k

روز

der Tag (e)

ta:k

صبح

der Morgen

'mɔrg

بعد از ظهر

der Nachmittag (e)

'na:xmɪta:k

اول شب

der Abend (e)

'a:bt

شب

die Nacht (e)

'naxt

امروز

heute

'hɔytə

فردا

morgen

'mɔrg

امشب

heute Abend

'hɔytə 'a:bt

دیروز

gestern

gεstn

دیشب

gestern abend

gεstn 'a:bt

هفته

die Woche (n)

'vɔ

آخر هفته

das Wochenende (n)

'vɔxεndə

روزانه

täglich

'tε:kliç

هفتگی

wöchenlich

'vɔxnəliç

 

برای مشخص کردن یک اتفاق در یکی از روزهای هفته (و آخرهفته) باید از حرف اضافه am قبل از آن روز استفاده کنید. و باید بدانید که همه روزهای هفته و ماه‌ها و فصل‌ها مذکر هستند بنابراین شکل این حرف اضافه تغییری نخواهد کرد. از واژهای jeden- هر (مثلا هر جمعه), nächsten- بعد (جمعه بعد), letzten- آخر (روز آخر) و vorigen- قبل, گذشته (هفته قبل) به وفور در مکالمات مربوط به روز و تاریخ استفاده می‌شود.

در این قسمت درباره اسامی آلمانی مربوط به ما‌ه‌های سال و فصل‌های مختلف لغاتی را یادخواهید گرفت.

ژانویه

Januar

'jana:

فوریه

Februar

'fe:brua:

مارس

März

'mεrts

آوریل

April

a'prɪl

مه

Mai

'mai

ژوئن

Juni

'ju:ni

ژوئیه

Juli

'ju:li

اوت

August

au'gst

سپتامبر

September

zεp'tεmb

اکتبر

Oktober

ɔk'to:b

نوامبر

November

no'vεmb

دسامبر

Dezember

de'tsεmb

ماه

der Monat (e)

'mo:nat

سال

das Jahr (e)

'ja:

ماهیانه

monatlich

'mo:natlɪç

سالینه

jährlich

'jε:lɪç

زمستان

der Winter

'vɪnt

بهار

der Frühling

'fry:lɪŋ

تابستان

der Sommer

'zɔm

پاییز

der Herbst

hεrpst

 

برای اشاره به چیزی در یک ماه یا یک فصل خاص باید از حرف اضافه im استفاده کنید.

/ 0 نظر / 20 بازدید