آموزش ضمیرها در زبان آلمانی (ضمایر)

Sind Sie Herr Meyer?
Setzen Sie sich bitte!
Wie heißen Sie?

ضمایر شخصی در جمله جایگزین اسم هستند و جمله را کوتاه‌تر کرده و از تکرار اسم جلوگیری می‌کنند. ضمیر بایستی با جنس اسم تطابق داشته باشد

Die Katze ist sehr schön. Sie heißt Clara.
Der Schrank ist sehr modern. Er kostet 250 EUR.

ضمایر شخصی در حالت‌های مفعولی داتیو و آکوزاتیو و صرف می‌شوند

Nominativ ich du er sie es wir ihr sie Sie Dativ mir dir ihm ihr ihm uns euch ihnen Ihnen Akkusativ mich dich ihn sie es uns euch sie Sie

Schön dich kennen zu lernen.
Wir haben uns nie gesehen.
Wie geht es dir?

Mir geht es gut?
Mein Rücken tut mir weh.

مضاف الیه

ضمایر ملکی بیان کننده مالکیت هستند. فرم‌ها:

ich mein du dein er sein sie ihr es sein wir unser ihr euer sie ihr Sie Ihr

ضمایر ملکی صرف می‌شوند و پسوند‌های زیر را می‌گیرند:

 maskulinfemininaneutralPluralNominativ (wer? was?) -e -e Genitiv (wessen?) -es -er -es -er Dativ (wem?) -em -er -em -en Akkusativ (wen? was?) -en -e -e

به عنوان مثال

 maskulinfemininaneutralPluralNominativ (wer? was?) mein Tisch unsere Lampe euer Bett seine Stühle Genitiv (wessen?) meines Tisches unserer Lampe eures Bettes seiner Stühle Dativ (wem?) meinem Tisch unserer Lampe eurem Bett seinen Stühlen Akkusativ (wen? was?) meinen Tisch unsere Lampe euer Bett seine Stühle

Jolana, unsere Kinder und ich freuen uns auf das Wiedersehen.

ضمایر ملکی «euer» هنگامی که پسوندی به آن اضافه شود حرف «e» حذف می‌شود.

Ihr habt Kopfschmerzen. Eure Köpfe tun euch weh.

ضمیرهای اشاره

ضمایر اشاره (این) در حالت مذکر - مؤنث و خنثی هستند و برای اشاره به اشخاص و اسامی که در پیرامون هستند به کار می‌رود. این ضمیرها مانند آرتیکل‌های معین صرف می‌شوند.

 maskulinfemininaneutralPluralNominativ (wer? was?) dieser Tisch
dieser Rock diese Lampe
diese Jacke dieses Bett
dieses Kleid diese Stühle
diese Schuhe Genitiv (wessen?) dieses Tisches
dieses Rockes dieser Lampe
dieser Jacke dieses Bettes
dieses Kleides dieser Stühle
dieser Schuhe Dativ (wem?) diesem Tisch
diesem Rock dieser Lampe
dieser Jacke diesem Bett
diesem Kleid diesen Stühlen
diesen Schuhen Akkusativ (wen? was?) diesen Tisch
diesen Rock diese Lampe
diese Jacke dieses Bett
dieses Kleid diese Stühle
diese Schuhe

ضمیر "آن"

«Es» اسم بی‌طرف یا ختثی را نشان می‌هد.

Das Baby ist krank. Es schreit die ganze Nacht.

همچنین «Es» در این اصطلاحات مورد استفاده قرار می‌گیرد:

زمان:

Wie spät ist es?
Es ist 10.50 Uhr.

بخش‌های روز، فصل‌های سال:

Es ist Nachmittag.
Es ist Sommer.

آب و هوا:

Es regnet.
Es ist kalt.

سلامتی:

Wie geht es Ihnen?
Mir geht es heute nicht so gut.

دیگر موارد از قبیل:

Was gibt es zum Abendessen?
Es ist wichtig…
Es ist verboten…

ضمیر "man"

اگر موضوع شخص نامعین باشد از ضمیر „man“ استفاده می‌شود. „man“ همراه با فعل زبان آلمانی است و همیشه به صورت سوم شخص مفرد است.

Man lebt nur einmal.
Was macht man jetzt in der Türkei?

„man“ همیشه به افعال شرطی مرتبط است.

Hier kann man gut essen?
Darf man hier rauchen?
Man soll das noch heute machen.
Man muss mehr lernen.

 

/ 0 نظر / 28 بازدید